VILL DU LÄRA DIG HUR DU COACHAR EN GRUPP (Gruppcoaching)

För små och stora grupper t.ex konflikthantering, studiecirklar, målstyrning

CERTIFIERAD GRUPPCOACH

Gratis utbildning till Självkostnadspris
Kostnad 3.000kr för lokaler & Kost & Logi
Hjälp till Självhjälp & för att hjälpa andra

——————————-

När: 15-17/6 2018 i Uppsala/Knivsta

När: 27-29/9 2018 i Borås

——————————-
Anmälan & Frågor
Kjell Haglund 0733-280590
krigare.kjellhaglund@hotmail.com

Mer information
www.kjellhaglund.com
www.kjellhaglund.nu
www.kjellhaglund.se

Processpedagogik för kommunikation & utveckling i en Grupp. Hur går det egentligen till att skapa förändring i ”gruppklimatet”? Hur kan man göra för att skapa bästa möjliga förutsättningar för inspiration och kreativitet i grupper?

Vi har alla ägnat mycket tid åt samtal och möten som hade kunnat ge mer, resulterat i bättre beslut och känts mer kreativa. ”Processpedagogik för grupper” ger dig en kompetens som gör att du kan öka kvaliteten på kommunikationen, öka kreativiteten och därmed kvaliteten på både beslut och verksamhet.

Lär dig gruppcoaching
Målgrupp
Vi vänder oss till dig som
• arbetar med grupper
• vill arbeta med gruppcoaching och
• vill komplettera din utbildning som coach med gruppcoachkompetens
• vill ha bra redskap och metoder i arbetet med grupper
Gruppcoaching

Att vara tillsammans med andra I en grupp kan vara mycket stimulerande, kreativt och skapande. Det kan också vara komplicerat, påfrestande, konfliktfyllt och gruppen kan ha en kollektiv känsla av att vi inte kan komma vidare, vi har kört fast.

Att sitta fast i frågor p g a åsiktsskillnader, personliga olikheter, värderingsskillnader, ett klimat som inte främjar utveckling, brist på lyssnande, prestige eller andra orsaker är mycket påfrestande. Både för gruppen som helhet, för individerna i gruppen och ofta också för gruppens omgivning. Det kan vara en ledningsgrupp, projektgrupp eller annan form av gruppsammansättning.

Om denna situation består under en period leder nästan alltid till konflikt, polarisering, prat om varandra istället för till varandra, rädsla att uttrycka sig eller liknande. Detta kommer att påverka omvärldens syn på och förtroende för gruppen, personerna i gruppen och dess arbete.

Denna fas får ofta pågå alltför länge, det påverkar företaget eller projektet och dess resultat negativt och lösningen är inte alltför sällan att en eller flera gruppmedlemmar byts ut. Vi tappar kompetens, osäkerhet sprider sig och det tar lång tid att skapa förtroende inom gruppen igen.

Hur vi relaterar till varandra på arbetsplatsen är av största vikt för hur vi mår där och hur vi presterar i vårt arbete. Ett arbete som känns meningsfullt och en arbetsplats som genomsyras av glädje, förståelse, gemenskap och samarbete är av största vikt. En sådan miljö får mig att känna mig som en del i helheten och som en viktig länk i det arbete som ska utföras. Hur ser det ut på din arbetsplats? Är det gnissel i maskineriet?

Råder det brist på förståelse för varandras situation? Gnälls det på chefen? Är det någon liten tuva på jobbet som håller på att välta det stora lasset? Situationen går att förändra.

Hur går det egentligen till att skapa förändring i ”gruppklimatet”? Hur kan man göra för att skapa bästa möjliga förutsättningar för inspiration och kreativitet i grupper?

Vi har alla ägnat mycket tid åt samtal och möten som hade kunnat ge mer, resulterat i bättre beslut och känts mer kreativa. ”Processpedagogik för grupper” ger dig en kompetens som gör att du kan öka kvaliteten på kommunikationen, öka kreativiteten och därmed kvaliteten på både beslut och verksamhet.

Processpedagogik för kommunikation & utveckling i en Grupp Hur går det egentligen till att skapa förändring i ”gruppklimatet”? Hur kan man göra för att skapa bästa möjliga förutsättningar för inspiration och kreativitet i grupper?

Kursen/utbildningens innehåll
• Grupprocesser
• En grupps möjligheter och begränsningar
• Att coacha grupper
• Gruppcoachens roll
• Jag som gruppcoach
• Effektiv träning i gruppcoaching
• Metoder i gruppcoaching
Vår målsättning är att du efter utbildningen
• har fått en ökad medvetenhet om din roll och påverkan i mötet med människor
• har en ökad kunskap om utvecklingsprocesser
• har kunskaper och färdigheter att påverka ”klimatet” i grupper
• kunna hantera ”känsliga” samtalsämnen i grupp
• kunna skapa, bibehålla och reparera förtroende
• har förståelse för vad som skapar god kommunikation och utveckling i grupp
• har en ökad kompetens att hantera konflikter

Kursen innefattar fyra olika typer av coaching:

Hur du som coach coachar en grupp att coacha varandra individuellt i gruppen

Hur du som coach coachar en grupp mot ett gemensamt mål

Hur du som coach coachar respektive gruppmedlem inom gruppen

Hur du som coach hjälper gruppen att coacha varandra

Dessa fyra olika former av gruppcoaching lämpar sig olika bra beroende på vilket slutresultat man önskar uppnå. Vilken typ av gruppcoaching lämpar sig bäst för den utmaning din grupp eller företag har framför sig.
Gruppcoaching metodik

Vi sätter oss in i situationen, vi fokuserar på hur arbetet i gruppen för närvarande upplevs. Vi belyser situationen med frågor, speglingar, tydliggöranden och andra utmaningar. Syftet är att få hela gruppen och dess ingående medlemmar att bli medvetna om beteenden, mönster och liknande som skapar situationen vi sitter i.

Vi belyser konsekvenser och tittar på alternativa förhållningssätt och får på detta sätt gruppen att utvecklas vidare.

Gruppcoaching kan med fördel användas då gruppen behöver arbeta fram gemensamma lösningar, mål och förhållningssätt som håller i längden. Fokus ligger på hur man inom gruppen kommunicerar, agerar, förhåller sig till ”omvärlden” och ger varandra feedback. Det är gruppens mål och behov om styr coachingprocessen.

Gruppcoaching hjälper gruppen att:
• Hitta kommunikationsnycklar
• Tydliggöra gemensamma mål
• Förbättra arbetsklimatet
• Förbättra samarbetet
• Öka förståelsen för varandras olikheter
• Öka gruppdynamiken
• Lösa uppgifter
• Utveckla verksamheten
• Hitta nyckeln till konstruktiva möten
• Skapa arbetsglädje
• Skapa och bibehålla en bra kontakt med varandra
• Ändra ett oönskat beteende, på ett positivt sätt
• Kan kommunicera tydligare och effektivare
• Sätta upp preciserade mål och nå sina mål
• Tar vara på varandras resurser
• Utvecklar en individ eller organisation från nuvarande tillstånd till ett önskat tillstånd
Genom att skapa en helhet kommer gruppen nå längre
• Klargöra vilka teamet består av: styrkor, svagheter, kunskaper, färdigheter.
• Vädra och lösa eventuella konflikter.
• Klargöra uppgiften/kraven.
• Identifiera problem, bristande kompetens, saknade resurser.
• Göra handlingsplaner, verkställa och dra slutsatser.
• Förbättra kommunikationen.
• Få djupare kunskap om varandra.
• Nå bättre resultat.

Gruppcoaching innefattar hur och när man kan använda gruppcoaching på olika sätt i olika konstellationer. Vilken av de fyra olika teknikerna som bör användas beror på sammanhang och ämne.

Man kan coacha en grupp utifrån ett visst ämne till exempel arbetssituation, organisation, relation eller något annat ämne man väljer. Det kan vara ledningsgrupper, arbetsgrupper eller intressegrupper som gemensamt behöver lösa en arbetssituation eller utveckla verksamheten. Är användbart när man vill sprida ut ansvarstagande för en speciell situation eller när man vill att en speciell frågeställning ska penetreras individuellt. Det kan vara lämpligt att deltagarna delar med sig av sin upplevelse efteråt för att få feedback.

Syfte, mål, genomförande och resultat. Hur man lägger upp gruppcoachingen. Hur man genomför den med tyngpunkt på lämpliga frågor. Uppföljning av gruppcoaching.

Man kan också coacha en stor grupp utifrån ett alldeles individuellt behov, där var och en väljer vad man vill bli coachad på. Här kan man välja feed-back med hjälp av att man skriver ner sina svar eller att man skriver ner sammanfattning och åtaganden. Uppföljningen blir således helt individuell såvida man inte väljer att dela med sig av coachingen till andra.

Används när var och en väljer ett eget ämne att bli coachad på. Syfte, mål, genomförande och resultat. Särskild vikt läggs vid genomförandet och uppföljningen, som kan göras på olika sätt beroende på vad man vill uppnå.

För ledningsgrupper och arbetsgrupper
Vill ni lyfta er arbetsgrupp/ledningsgrupp till nästa nivå?

Genom Gruppcoaching får ni en möjlighet att tydligare se individernas olika styrkor och hur de kan bidra till gruppens framgång. Gemensamma mål sätts sedan upp för teamet som sedan följs upp kontinuerligt.

Gruppen träffas en gång i månaden under ca 1 år.

Genom coachingen får deltagarna en möjlighet att; utveckla samhörigheten i teamet, utveckla sig själv i relation till andra, ökad självkännedom och öka sin sociala och kommunikativa förmåga.

Öppen Gruppcoaching
Genom Öppen Gruppcoachning får ni möjlighet att utvecklas tillsammans med andra människor. Vi utgår ifrån varje deltagares unika situation och personliga mål.

Att ingå i en öppen coachninggrupp, innebär unika möjligheter till erfarenhetsutbyte och lärande. Vi belyser olika situationen med frågor, speglingar, tydliggöranden, teoripass och andra utmaningar. Syftet är att få hela gruppen att bli medvetna om beteenden, mönster och liknande som påverkar vår framgång. Vi belyser konsekvenser och tittar på alternativa förhållningssätt och får på detta sätt gruppmedlemmarna att utvecklas vidare mot sina mål.

Gruppen består av 6-8 medlemmar som kan ha något gemensamt intresse, exempelvis liknande befattning eller uppdrag. Gruppens arbete bygger på att ta tillvara deltagarnas egna erfarenheter genom att de medverkar till att fördjupa förståelsen av vad coachämnena handlar om, och att se möjliga vägar att nå sina mål. Gruppen träffas en gång i månaden under ca 1 år.

Ta del av varandras erfarenheter!
Mycket av individuell coaching och coaching i grupp är lika. Det som väsentligt skiljer är möjligheten att få feedback från flera, ta del av varandras erfarenheter samt slippa uppfinna hjulet igen.

Gruppen kan bestå av chefer t ex en ledningsgrupp eller medarbetare från samma arbetsplats. Det är naturligtvis också möjligt att blanda samma profession från olika företag, organisationer eller branscher. Allt med syfte att vara en lärande grupp.

Gruppcoaching för mindre grupp ( 5 – 15 deltagare).
Man coachar individuellt i den stora gruppen och även gruppen deltar i coachandet. Med den här gruppcoachingen är det av största vikt att man inleder med en ordentlig genomgång av coaching och vad det går ut på. Det är lämpligt att man har gruppcoaching vid upprepade tillfällen, för att gruppen ska bli duktig på coachingfrågor och coachingprocessen och kunna använda gruppcoaching som metod i andra sammanhang.

Var och en har sitt eget ämne. Syfte, mål, genomförande och resultat. Gruppen får en ordentlig genomgång av coachingens grunder och karaktär och lär sig delta i coachingen. Varje individ coachas individuellt och av hela gruppen och alla bidrar till allas resultat.

Arbetsgrupper rymmer fantastiska möjligheter. Tillsammans kan gruppen åstadkomma mer än summan av varje deltagares enskilda förmåga; arbetslagets matematik är 1+1+1=4. Men effektiva lag uppstår inte av sig själva, de skapas och utvecklas och coaching kan vara till stor hjälp.

Hantera konflikter
När arbetsgrupper drabbas av störande eller förlamande konflikter kan coaching ge stöd till gruppen att:
• Förtydliga nuläget, var är vi och hur ser problemen faktiskt ut.
• Kommunicera inbördes om upplevelser, behov och känslor.
• Skapa tydliga spelregler för konstruktivt samarbete.
• Klargöra mål, krav, ansvar, rättigheter.
• Göra planer och fördela ansvar inom gruppen.
Det hjälper gruppen att:
• Skapa en bättre, mera positiv och konstruktiv stämning.
• Åstadkomma tydligare kommunikation, vilket är förutsättningen för utveckling.
• Reducera oro och ångest och skapa större trivsel och trygghet.
• På sikt nå bättre resultat
Klara nya uppgifter

När en fungerande arbetsgrupp får nya uppgifter kan coaching vara ett mycket effektivt stöd för att klara av dem på kort tid och med ett minimum av störningar.
Vässa formen

Välfungerande team som vill utveckla sin samarbetsförmåga och förbättra sina resultat ännu ett snäpp, kan ha stort utbyte av ett samarbete med en coach